Τα παιδιά του δημοτικού Δευτεράς Κύπρου εκπαιδεύουν τους γονείς

Στον 21ο αιώνα, οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου επιτάσσουν αποτελεσματικότητα δεξιοτήτων και γνώσεων. Καθημερινή είναι η συζήτηση που αφορά την εκπαίδευση των μαθητών και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Τα παιδιά λοιπόν της Στ’1 τάξης του Δημοτικού σχολείου Δευτεράς, ανέλαβαν την πρωτοβουλία, οργανώνοντας δραστηριότητες εκπαίδευσης των γονιών τους, με τη χρήση της τεχνολογίας, να διερευνήσουν αν αυτή η «επιμορφωτική» δράση μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες και τα κίνητρα μάθησης των μαθητών από την μια, αλλά και τις σχέσεις ανάμεσα στο παιδί και την οικογένειά του καθώς και τη σχέση σχολείου και οικογένειας από την άλλη.

Έχοντας λοιπόν την ανάγκη να διαφοροποιήσουν τις μεθόδους με τις οποίες μαθαίνουν, οι μαθητές της Στ’1 τάξης του Δημοτικού σχολείου Δευτεράς αποφάσισαν να ερευνήσουν αν μπορούν με επιτυχία να γίνουν εκπαιδευτές των γονιών τους. Ταυτόχρονα, διερεύνησαν αν αυτός ο ρόλος τους, ως εκπαιδευτές, βοηθά τους ίδιους να μάθουν πιο αποτελεσματικά και να αξιοποιούν καλύτερα την τεχνολογία κατά τη μαθησιακή διαδικασία.  Παράλληλα, εξετάστηκε αν με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βελτιωθούν οι σχέσεις τους με τους γονείς τους.

Από τις συζητήσεις που κάνουν οι μαθητές μεταξύ τους προκύπτει πως «το σχολείο και τα μαθήματα γενικότερα είναι πολύ ανιαρά και δημιουργούν μια απέχθεια για αυτό».  Οι μαθητές εισηγηθήκαν λοιπόν, τη χρήση της τεχνολογίας (Τ.Π.Ε.) ως μέσο για ενίσχυση του ενδιαφέροντός τους για μάθηση και κατ’ επέκταση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Θα έπρεπε όμως, να αντιμετωπίσουν τη δυσπιστία των γονιών τους προς τη χρήση «άγνωστης» τεχνολογίας, μιας και ως τελειόφοιτοι θα πρέπει να δώσουν έμφαση στο να «καλύψουν την ύλη» και να αποκτήσουν πολλές γνώσεις και δεξιότητες.  Έτσι, θέλησαν να «επιμορφώσουν» τους γονείς τους σε ότι καινούριο μάθαιναν οι ίδιοι στο σχολείο.  Οι γονείς εμπλάκηκαν περισσότερο στις δραστηριότητες που έκαναν οι μαθητές στο σχολείο και στο τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν . Οι μαθητές μοιραστήκαν μαζί με τους γονείς τους τα καινούρια εργαλεία μάθησης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο σχολείο, για να τα γνωρίσουν. Ο ρόλος των μαθητών ως επιμορφωτές των γονιών τους σε κάτι καινούριο και στο οποίο θεωρούν ότι είναι καλοί, ίσως να τους έφερνε και πιο κοντά στους γονείς αλλά και τους γονείς πιο κοντά στο σχολείο.

Τη συγκεκριμένη δράση που κράτησε τρεις περίπου μήνες, ακολούθησε η διερεύνηση των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές επιδίωξαν να διερευνήσουν:

  • Αν μπόρεσαν με επιτυχία να γίνουν εκπαιδευτές των γονιών τους, δείχνοντάς τους πώς λειτουργούν συγκεκριμένα λογισμικά στον υπολογιστή αλλά και το πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι για να επωφεληθούν στην καθημερινή τους ζωή.
  • Αν αυτός ο ρόλος τους, ως εκπαιδευτές των γονιών τους, βοήθησε τους ίδιους να μάθουν πιο αποτελεσματικά και να αξιοποιούν καλύτερα την τεχνολογία κατά τη μαθησιακή διαδικασία.
  • Πώς αυτός ο ρόλος, ως εκπαιδευτές των γονιών τους,  επηρέασε τις σχέσεις τους με τους γονείς τους, διερευνώντας τις αντιλήψεις παιδιών και γονέων μετά την πρακτική εφαρμογή της «επιμόρφωσής» τους.

Στην δράση συμμετείχαν και τα δύο τμήματα των Στ’ τάξεων του δημοτικού σχολείου Δευτεράς.  Η μια τάξη λειτούργησε ως ομάδα ελέγχου αφού χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια εργαλεία μάθησης Τ.Π.Ε στη μαθησιακή διαδικασία χωρίς όμως να πρέπει τα παιδιά να επιμορφώνουν τους γονείς τους σ’ αυτά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά και γονείς νιώθουν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ καλά τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους και ταυτόχρονα να γίνουν εκπαιδευτές των γονιών τους με τα συγκεκριμένα εργαλεία (Διάγραμμα 1).

Ο βαθμός επιτυχίας χρήσης συγκεκριμένων διαδικτυακών μαθησιακών εργαλείων

Ως προς τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν, τα παιδιά που συμμετείχαν στην «επιμόρφωση» των γονέων τους (Στ’1), πιστεύουν ότι οι δραστηριότητες που εφάρμοσαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες (Διάγραμμα 2). Οι γονείς από την άλλη εμφανίζονται λίγο πιο συγκρατημένοι για τις δεξιότητες που απέκτησαν τα παιδιά τους.  Πιο συγκεκριμένα οι γονείς πιστεύουν πως η δεξιότητα που αποκτήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό(4,35) με τη δράση της επιμόρφωσής τους είναι η συνεργασία.

Αντίθετα τα παιδιά θεωρούν πως η όλη δράση ενίσχυσε την ικανότητα δακτυλογράφησης, την ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, αλλά και την ικανότητά τους για επιχειρηματολογία (4,13). Η ομάδα ελέγχου (Στ’2)  που χρησιμοποίησε τα εργαλεία στην τάξη ανέφερε την επιχειρηματολογία ως την ικανότητα που κατάφεραν να ενισχύσουν σε μεγαλύτερο βαθμό.

Ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών που αναπτύχθηκαν μετά την δράση «επιμόρφωσης» των γονέων.

Συμπερασματικά, τα παιδιά κατέληξαν πως ο ρόλος τους, ως εκπαιδευτές των γονιών τους, βοήθησε  τους ίδιους να μάθουν πιο αποτελεσματικά και να αξιοποιούν καλύτερα την τεχνολογία κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, τα παιδιά που συμμετείχαν στην «επιμόρφωση» των γονέων τους απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αφού θεωρούν πως ενισχύθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι δεξιότητες και οι ικανότητες τους. Είναι σημαντικό όμως να αναφερθεί πως και η χρήση της τεχνολογίας αυτής καθ’ αυτής φαίνεται να ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την αυτοπεποίθηση των παιδιών αφού και η ομάδα ελέγχου έχει την πεποίθηση της ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων της.

Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 3, προκύπτει πώς σχεδόν όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην επιμόρφωση απέκτησαν περισσότερα κίνητρα μάθησης (4,64) και νιώθουν την ανάγκη να εμπλακούν σε περισσότερες δραστηριότητες με τη χρήση της τεχνολογίας (4,79).  Γονείς και παιδιά συμφωνούν απόλυτα (4,36) πως η δράση τους βοήθησε να ενισχύσουν και την μεταξύ τους επικοινωνία, γεγονός που ενισχύεται και από τις συνεντεύξεις σε γονείς:   «Ήταν κάτι πολύ ευχάριστο να παίρνω καθοδήγηση από το παιδί μου, και να μαθαίνω κάτι που δεν ήξερα.  Συνειδητοποίησα πως άλλαξαν οι ρόλοι!» αναφέρει μητέρα.

Επίσης, φαίνεται πως ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό η επικοινωνία σχολείου και οικογένειας αφού οι γονείς εμπλάκηκαν έμπρακτα στη μαθησιακή διαδικασία, σε αντίθεση με τα παιδιά που δεν λειτούργησαν ως εκπαιδευτές και πιστεύουν πως δεν άλλαξε κάτι στην επικοινωνία.  Χαρακτηριστικά, γονιός αναφέρει στο τέλος του ερωτηματολογίου: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκπαιδευτικό των παιδιών για την αξιέπαινη πρωτοβουλία της να εμπλέξει τους μαθητές στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει συμβάλει στην ενίσχυση του δεσμού οικογένειας – σχολείου και ακόμα περισσότερο την ενίσχυση του δεσμού γονιού – παιδιού». Την ίδια στιγμή φαίνεται πως μαθητές και γονείς συμφωνούν πως οι δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν κατά τη σχολική χρονιά βοήθησαν τους γονείς να κατανοήσουν τι είναι αυτό που γίνεται στο σχολείο.

Σημαντικό είναι πως και τα παιδιά της Στ’2 (ομάδα ελέγχου) πιστεύουν πως η δραστηριότητα βοήθησε τους γονείς τους να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο εργασίας στη σχολική τάξη αφού όπως εξηγούν: «Ήταν πολύ ευχάριστο να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε τους στόχους μας, και σε αρκετές περιπτώσεις μπήκαμε στη διαδικασία να τα δείξουμε στους γονείς μας». Ακόμα, τα παιδιά θεωρούν πως η δράση της εκπαίδευσης των γονιών τους με τη χρήση Τ.Π.Ε. ενίσχυσε πολύ (4,07) τη θετική τους στάση για το σχολείο πράγμα που αποτελούσε και το αρχικό τους κίνητρο για εφαρμογή της δράσης.

Εντούτοις,  φαίνεται πως η δράση ίσως να μην βοήθησε ιδιαίτερα στη μείωση του άγχους, της πίεσης και της έντασης στην οικογένεια αφού γονείς και παιδιά έπρεπε να συνεργαστούν πολλές φορές με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.  «Κάποιες φορές ήταν δύσκολο να συνδυάσουμε τις απογευματινές υποχρεώσεις μας με τις δουλειές των γονιών μου». Παρόλα αυτά στα πλαίσια της ερώτησης: «Σας δυσκόλεψε κάτι κατά τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης;», μητέρα ενός παιδιού αναφέρει χαρακτηριστικά «Δεν μας δυσκόλεψε κάτι αφού οι δραστηριότητες τέλειωναν πολύ γρήγορα και ήταν κάτι που μας άρεσε.»

Συνοπτικά λοιπόν, πρόεκυψε πως τα παιδιά που πήραν το ρόλο εκπαιδευτή βοηθήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιήσουν λογισμικά και να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες ενώ παράλληλα ενισχύθηκε σημαντικά η αυτοπεποίθησή τους. Η συγκεκριμένη δράση ενίσχυσε πολύ τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους καθώς και τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση.

Τα πορίσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε παιδιά και γονείς σε ημερίδα που προγραμματίζεται για τις 2 Απριλίου 2015, στις 7:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς.  Στην ημερίδα θα ενισχύσει την έρευνά μας, ο Δρ. Λοΐζος Συμεού, Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Έρευνας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο Εuropean University-Cyprus.Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους… 

(πηγή: sigmalive.com)

Share
Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/paidevo.gr/httpdocs/parents/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399