Γιατί πρέπει να διδάσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Του Χρύση Μιχαηλίδη

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν σε κάθε γυμνάσιο έχει ένα μάθημα σχετικά με τα Δικαιώματα που πηγάζουν από το Σύνταγμα των ΗΠΑ και ένα κατάλογο με τα δικαιώματα αυτά. Ωστόσο, ακόμα και αυτό δεν είναι αρκετό διότι, συνήθως όταν τα δικαιώματα βασίζονται εκπαίδευση τελειώνουν όταν αυτή τελειώνει. Πολύ λίγοι άνθρωποι μελετούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή ακόμη και σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το 1997, έγινε μια έρευνα σχετικά με τις γνώσεις και τις στάσεις των ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσω της έρευνας , οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι «μόνο το 8 τοις εκατό των ενηλίκων και 4 τοις εκατό των νέων γνωρίζουν τι ονομάζετε και τι περιέχει η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”. Η μελέτη αυτή κατέδειξε την ανάγκη για εξοικειώσει των μαθητών με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα εν γένει.

Είναι πρωταρχικό ο ορισμός της “εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα” είναι σημαντικό να γίνει κατανοητός. Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης: Παγκόσμιου Προγράμματος για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Α ‘Φάση (2006), Η Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μπορεί να οριστεί ως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η ενημέρωση με στόχο την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου πολιτισμού βασισμένου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο παρέχει γνώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους μηχανισμούς που τα προστατεύουν, αλλά και μεταδίδει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση, υπεράσπιση και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή. Η Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενισχύει τις στάσεις και τις συμπεριφορές που απαιτούνται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα τα μέλη της κοινωνίας.

Γιατί πρέπει να διδάσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Η κατανόηση αυτής της βασικής ανθρώπινης ανάγκης έχει τη δυνατότητα να ενσταλάξει τις ανθρώπινες αξίες στη νεολαία μας, όπως τη σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η Εκπαίδευση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΑΔ) προωθεί τις δημοκρατικές αρχές, τις δεξιότητες επικοινωνίας, και τη τεκμηριωμένη κριτική σκέψη. Επιπλέον, επιβεβαιώνει την αλληλεξάρτηση της παγκόσμιας κοινότητας. Προωθεί την κατανόηση των πολύπλοκων παγκόσμιων δυνάμεων που δημιουργούν τις καταχρήσεις, καθώς και τρόπους με τους οποίους οι καταχρήσεις μπορεί να καταργηθούν και να αποφευχθούν. Η ΕΑΔ προωθεί το σεβασμό και αναπτύσσει τις βασικές αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αυτοδιάθεσης, η ποικιλομορφία, την ανοχή των διαφορών, την αποδοχή των όσων φαίνονται διαφορετικά, και τη μη εφαρμογή διακρίσεων, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της βίας. Μας διδάσκει να αναγνωρίζομε και να ενεργούμε κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προωθεί τη στάση της αλληλεγγύης σε όλα τα ζητήματα, τις κοινότητες και τα έθνη, γεγονός που οδηγεί σε μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ανάγκης για κοινωνική δικαιοσύνη.

Η προστασία, η υπεράσπιση και η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικό σε κάθε κοινωνία. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε κοινότητες απαιτεί τα ανθρώπινα δικαιώματα να τεθούν σε εφαρμογή για την προστασία όλων καθώς και του εαυτού . Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν τη σημασία της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 1995. Ο ΗΕ έδωσε έτσι έμφαση στην ιδέα με το να καλέσει τη Δεκαετία 1995-2004, Δεκαετία του Ο.Η.Ε. για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεδομένου ότι το Σχέδιο Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εκπαίδευση, (Σύσταση 2.4 (2010), την ΑΝΑΠΤΥΞΗ μιας καθολική κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην οποία όλοι γνωρίζουν τα δικά τους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα δικαιώματα των τους άλλους, και την προώθηση της ανάπτυξης του ατόμου.

(πηγή: campuscy.com)

Share
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Bookmark the permalink.