Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά συμμετοχής των ιδιωτικών παιδικών σταθμών στο ΕΣΠΑ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών ΠΟΣΙΠΣ σε ανακοίνωσή της ενημερώνει τα μέλη της –τους συλλόγους ιδιωτικών παιδικών σταθμών σε όλη την επικράτεια- αναλυτικά για όλα τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή στην χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και για την προθεσμία κατάθεσης των εγγράφων.

Αναλυτικά:

Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ. – 28η Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ: Απαιτούμενα Νομιμοποιητικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της ΕΕΤΑΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ/ ΔΟΜΕΣ (μέρος 1ο) & ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ (μέρος 2ο)

Ο φάκελος της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» των Δομών& των ωφελούμενων μητέρων, με αρ.πρωτ.1360, διατίθεται ήδη ηλεκτρονικά από τις 20-6-2013 και μέχρι τις 19-7-2013 στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: http://www.eetaa.gr/ & http://www.eetaa.gr/index1.html.

Περιλαμβάνει το Αναλυτικό Τεύχος και 4 Παραρτήματα- Υποδείγματα.

Ο φάκελος διατίθεται το ίδιο χρονικό διάστημα, σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες http://www.epanad.gov.gr/ της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Προς διευκόλυνση συναδέλφων διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Αίτηση. Επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και Προσφοράς. Την υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα και σφραγίζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η Αίτηση υποβάλλεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο, ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων φορέων (βλέπε σελίδα 10 της πρόσκλησης):

 Για Κεντρική Μακεδονία-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία-Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά στη Λάρισα.

 Για όλες τις άλλες περιοχές στην Αθήνα, Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436.

Οι βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες ανά θέση είναι:

 Το ωράριο της Δομής

 Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών (11 μήνες)

 Φύλαξη

 Σίτιση (πρωινό και μεσημεριανό)

 Υλικά (γραφική ύλη κόστους 100€).

Τα ετήσια όρια δαπάνης είναι:

Α1.1. Για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών 3.5000€ με σίτιση & 2.800€ χωρίς σίτιση

Α1.2 Για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών 3.5000€ με σίτιση & 2.800€ χωρίς σίτιση

Α1.3. Για βρέφη από 11 μηνών έως 2,5 ετών 3.5000€ με σίτιση & 2.800€ χωρίς σίτιση

Α2 Για προνήπια από 2,5 ετών έως 5 ετών 2.800€ με σίτιση & 2.100€ χωρίς σίτιση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μετακίνηση δεν περιλαμβάνεται και κατά συνέπεια βαρύνει τις ωφελούμενες μητέρες. Στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να δηλωθούν οι εξυπηρετούμενες περιοχές καθώς και το κόστος των υπηρεσιών μετακίνησης.

Οι τυχόν άλλες ειδικές υπηρεσίες (π.χ. κολύμπι, επισκέψεις σε μουσεία, παρακολούθηση θεατρικών ή άλλων παραστάσεων, εκδηλώσεων κλπ) εάν και εφόσον είναι προαιρετικές και τις επιλέξουν οι ωφελούμενες μητέρες, θα επιβαρύνουν οικονομικά τις ίδιες.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις απαιτούν επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπρόσωπου.

2. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (αόριστης διάρκειας) ύψους 2% επί του συνολικού ποσού προσφοράς (σχετικό υπόδειγμα 2). Εκδίδεται από Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

3. Υπεύθυνη Δήλωση 1599/1986 (Υπόδειγμα 3)

4. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας της Δομής (αρχική και τυχόν τροποποιήσεις).

5. Καταστατικό Ίδρυσης και τυχόν μεταβολές (εάν πρόκειται για εταιρεία).

6. Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. (Σε περίπτωση που οι νόμιμοι εκπρόσωποι είναι περισσότεροι του ενός, απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα ταυτότητας όλων των οριζομένων από το Καταστατικό).

7. Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 4).

Στις 21 Ιουλίου2013 + τρεις ημέρες για τυχόν ενστάσεις από 24/7/13, θα αναρτηθούν οι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ επιλέξιμων Φορέων/Δομών στις ιστοσελίδες http://www.eetaa.gr/ & http://www.eetaa.gr/index1.html.

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτούνται:

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (αορίστου διάρκειας) η οποία θα ανέρχεται στο 5% επί του ετήσιου προϋπολογισμού της Σύμβασης (Υπόδειγμα 5).

2. Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας/επιτηδεύματος.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1539/1986 «Περί μη διακοπής άσκησης δραστηριότητας/επιτηδεύματος» ή «Περί συνέχισης λειτουργίας και πεί μη παύσης εργασιών του φορέα» (Υπόδειγμα 6).

4. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής που έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την υπογραφή της σύμβασης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο φορέας ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ, ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ του φορέα διαδικασία κήρυξης σε λύση, πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη διαδικασία.

5. Δεν έχει κατατεθεί για το φορέα αίτηση έναρξης διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (άρθρο 99 ΠτΚ) και ΔΕΝ ΕΧΕΙ εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής του σε συνδιαλλαγή-εξυγίανση.

6. Πιστοποιητικό περί (μη) τροποποιήσεων από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.

7. Φορολογική ενημερότητα (και κατά των πληρωμών κάθε δόσης).

8. Ασφαλιστική ενημερότητα (και κατά των πληρωμών κάθε δόσης).

9. Για τις Α.Ε. πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης των μετοχών από το Γ.Ε.Μ.Η.

10.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (Γενικής Χρήσης) του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την υπογραφή της σύμβασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από το αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, εάν οι νόμιμοι εκπρόσωποι-διαχειριστές είναι περισσότεροι του ενός, απαιτούνται τα Ποινικά Μητρώα όλων των οριζόμενων από το Καταστατικό.

11.Εντολές τοποθέτησης (Για κάθε τέκνο ωφελούμενης μητέρας σε (2) αντίτυπα, το πρωτότυπο της «Εντολής Τοποθέτησης») χορηγείται στη μητέρα ενώ το αντίγραφο (το οποίο φέρει την υπογραφή της μητέρας) θα τηρείται στη δομή.

12.Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (παρουσιολόγιο) των ωφελούμενων μητέρων της Δομής. (Αυτό περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των μητέρων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τα ονόματα των εγγεγραμμένων τέκνων τους καθώς και η κατηγορία θέσης αυτών).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου, η Δομή οφείλει να επικοινωνήσει και να ενημερώσει τις ωφελούμενες από το πρόγραμμα μητέρες προκειμένου να προσέλθουν στη Δομή να παραλάβουν το πρωτότυπο αντίτυπο της δικής τους «Εντολής Τοποθέτησης» και να εγγράψουν το τέκνο τους.

Η Δομή οφείλει να τηρεί αντίστοιχα βιβλία παρουσιών και να κάνει την ανάλογη καταχώρηση σε αντίθετη περίπτωση είναι άκυρη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Δομή οφείλει να αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα το «Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο)» με τις πρωτότυπες υπογραφές των μητέρων, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στα αντίστοιχα πεδία από τον υπεύθυνο της Δομής.

Σε περίπτωση της μη προσέλευσης των ωφελούμενων μητέρων κατά το μήνα Σεπτέμβριο στη Δομή, η Δομή υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την ΕΕΤΑΑ, εντός 10ημέρου, προκειμένου να αναπληρωθούν άμεσα οι κενές θέσεις από επιλαχούσες μητέρες.

13.Γνωστοποίηση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αποκλειστικά στο όνομα του Ανάδοχου Φορέα. Οι πληρωμές, όπως κάθε χρόνο, προβλέπονται να γίνουν σε 4 δόσεις:

 30% τον Σεπτέμβριο 10% του φυσικού αντικειμένου

 30% τον Δεκέμβριο 40% του φυσικού αντικειμένου

 30% τον Μάρτιο 70% του φυσικού αντικειμένου

 10% μετά τη λήξη του σχολικού έτους και την πιστοποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου.

Στις 19 Ιουλίου 2013, και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται η κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής των Δομών (Ιδιωτικών και Δημοτικών Παιδικών Σταθμών).

Στις 21/7 θα αναρτηθούν ΜΟΝΟΝ στις ιστοσελίδες της ΕΕΤΑΑ οι «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ πίνακες επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δομών».

Από τις 20 έως τις 24/7/2013 δέχονται ενστάσεις.

Στις 24 Ιουλίου 2013 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ Πίνακες Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων Δομών».

Στις 25/7 αναρτάται η νέου τύπου Αίτηση συμμετοχής των ωφελούμενων μητέρων με τα παραρτήματα της.

Οι μητέρες συμπληρώνουν μία Αίτηση (όπου θα αναφέρεται ο αριθμός των τέκτων για τα οποία αιτούνται) με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, αλλά τόσα Παραρτήματα όσα και τα τέκνα που επιθυμούν να εγγράψουν σε Δομές (§ 2.3 δ), έχουν δικαίωμα δήλωσης ενός (1) έως τεσσάρων (4) Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών εναλλακτικά (§ 2.3 γ), πρέπει να σταλούν ατομικά το αργότερο μέχρι 2 Αυγούστου 2013, και ώρα 14.00, με όλα τα δικαιολογητικά και παραρτήματα στη Δ/νση της ΕΕΤΑΑ που ανήκουν.

Η ανάρτηση των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ Πινάκων Κατάταξης των Δυνητικά Ωφελούμενων Γυναικών» καθώς και των «ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ Γυναικών» ανά Νομό θα γίνει στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 25/8/2013.

Οι εγγραφές στις Δομές πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθούν από τις 2 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2013, βάσει των Εντολών Τοποθέτησης που θα έχουν ήδη αποσταλεί στις Δομές από την ΕΕΤΑΑ.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΖΕΠΗΣ

 

Share
Κατηγορίες: ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/paidevo.gr/httpdocs/teachers/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399